Tải Deep Cleaner miễn phí
Trusted

Tải Deep Cleaner miễn phí

Năng suất / By QGL
Cập nhật: 30 tháng 5, 2018
Cài đặt 1.000+
Version hiện tại 1.0.2
Yêu cầu Android 30 tháng 5, 2018

Mô tả Deep Cleaner v1.0.2

Deep Cleaner is a small, fast, and smart Android device Speed Booster, Junk Cleaner, Battery Saver and performance booster. This clean master app is the best Helper for Accelerate and Clean Up your Android device.

Why Deep Cleaner is a Must Have app for you:
* Speed up your device - Just clean application caches and junk files, boost your phone with one click.
* Get more space - Delete useless Android system files, large files and app caches for an instant speed boost.
* Save power - Adjust your draining settings and disable unnecessary apps that drain your battery.
And more...

Key Features:
Battery Saver and Optimizer:
This clean master app can instantly find and fix power-consumptive background apps with one tap to boost your battery life.

Junk File Cleaning
Delete cache, residual files and temp files to reclaim storage space. Cleaner can easy free up valuable storage space on your device.

Memory Boost
Clean background tasks, free up phone memory(RAM), speed up your device and save more battery.

APP Manager
Uninstall unwanted apps, manage apk files and Move apps to SD Card.

Easy to Use
● One tap to optimize your Android device.
● Simple, intuitive user interface.
● Fast, compact and efficient with low memory and CPU usage.
That is the best Super cleaner.

Sâu Cleaner là một nhỏ, nhanh chóng, và thông minh thiết bị Android Speed ​​Booster, Junk Cleaner, Battery Saver và hiệu suất tăng cường. ứng dụng tổng thể sạch Đây là Helper tốt nhất cho Tăng tốc và Clean Up thiết bị Android của bạn.

Tại sao sâu Cleaner là một Phải có ứng dụng dành cho bạn:
* Tăng tốc độ điện thoại của bạn - Chỉ cần sạch cache ứng dụng và các tập tin rác, thúc đẩy điện thoại của bạn với một cú nhấp chuột.
* Nhận nhiều không gian hơn - Xóa vô dụng file hệ thống Android, các file lớn và lưu trữ ứng dụng cho một tăng tốc độ ngay lập tức.
* Tiết kiệm năng lượng - Điều chỉnh cài đặt thoát nước của bạn và vô hiệu hóa các ứng dụng không cần thiết mà tiêu hao pin.
Và hơn thế nữa...

Các tính năng chính:
Battery Saver và Optimizer:
ứng dụng tổng thể sạch này ngay lập tức có thể tìm và sửa chữa các ứng dụng nền điện tiêu hao với một vòi nước để tăng tuổi thọ pin của bạn.

Junk File sạch
Xóa bộ nhớ cache, các file còn lại và các tập tin tạm thời để đòi lại không gian lưu trữ. Cleaner có thể dễ dàng giải phóng dung lượng lưu trữ có giá trị trên thiết bị của bạn.

Memory Boost
nhiệm vụ nền sạch sẽ, giải phóng bộ nhớ điện thoại (RAM), tăng tốc độ điện thoại của bạn và tiết kiệm pin hơn.

Quản lý ứng dụng
Gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng không mong muốn, quản lý tập tin APK và Di chuyển ứng dụng sang thẻ SD.

Sử dụng dễ dàng
● Một vòi nước để tối ưu hóa thiết bị Android của bạn.
● Đơn giản, giao diện người dùng trực quan.
● nhanh, nhỏ gọn và hiệu quả với bộ nhớ thấp và sử dụng CPU.
Đó là Super sạch tốt nhất.


Tìm kiếm: Tải Deep Cleaner, tải ứng dụng Deep Cleaner miễn phí , tải Deep Cleaner cho điện thoại, tải Deep Cleaner bản mới nhất, Tải Deep Cleaner về máy, tải ứng dụng Deep Cleaner miễn phí

Xem thêm
Download

Khách hàng đánh giá cho Deep Cleaner

4,3
22
5
4
3
2
1
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.

DMCA.com Protection Status