Tải Pokémon Quest miễn phí
Trusted

Tải Pokémon Quest miễn phí

Nhập vai / By The Pokemon Company
Cập nhật: 21 tháng 6, 2018
Cài đặt Khác nhau tùy theo điện thoại
Version hiện tại Khác nhau tùy theo điện thoại
Yêu cầu Android 21 tháng 6, 2018

Mô tả Pokémon Quest

• The Pokémon you know and love have turned into...cubes?! Head out in search of treasure with your cube-shaped Pokémon buddies on Tumblecube Island—a land where everything is a cube! Your goal is to find the awesome goodies said to be hidden on the island ! The Pokémon you know and love from Pokémon Red and Pokémon Blue appear in this game.

• Battle by tapping! The simple controls make for lively and fun battles! Danger is lurking, so you’ll need the help of your Pokémon buddies on your expeditions on the island. When wild Pokémon appear, your Pokémon will battle ferociously and knock them out one after another!

• Befriend Pokémon to make your own unique team!
You can use the items you get from your expeditions to befriend more Pokémon or make your Pokémon stronger. Make more buddies to create a team that’s all your own, and head out on more expeditions!

• Spruce up your base camp with cute decorations!
Your base camp is your home for this adventure, and you can spruce it up however you like with cute and fun decorations! These decorations can also make your expeditions on the island more beneficial.

■ Notes
・ Terms of Use
Please read the Terms of Use before using this application.

・ Saved data
Your play data for this game will only be saved on your local device. You can only store saved data on the server by using the backup function within the application. We recommend that players back up their data often.

・ Compatible operating systems
Android: Android OS 4.4 or higher, 2 GB or more RAM
Note: This application may not be compatible with some devices even if they have a compatible operating system.
Note: This application may not function properly on some devices due to individual differences in customers' operating systems or methods of use.

・ Connection environment
A poor internet connection when communicating with the server from within the game, such as when you're buying items from the shop, can lead to your data becoming corrupted or lost. Please make sure you are in a location with good reception when using features that rely on an internet connection.

If communication is lost momentarily, you may be able to resume play in some cases by trying again a short time later. Please note that we're unable to assist you if you experience problems due to communication errors.

・ Before making purchases
Please make sure that you can use the free-of-charge features of this product with no issues on your device before you make purchases. Certain devices and/or configurations may also cause the application to fail to work.

・ For inquiries
Please visit support.pokemon.com to report issues about Pokémon Quest.

• Các Pokémon mà bạn biết và tình yêu đã biến thành ... khối ?! Đi ra ngoài để tìm kiếm kho báu với hình khối bạn bè Pokémon của bạn trên đảo-một Tumblecube đất nơi tất cả mọi thứ là một khối lập phương! Mục tiêu của bạn là để tìm goodies tuyệt vời cho là ẩn trên đảo! Các Pokémon mà bạn biết và tình yêu từ Pokémon Red và Pokémon xanh xuất hiện trong trò chơi này.

• Trận bằng cách khai thác! Các điều khiển đơn giản làm cho những trận chiến sống động và thú vị! Nguy hiểm rình rập được, vì vậy bạn sẽ cần sự giúp đỡ của bạn bè Pokémon của bạn trên cuộc thám hiểm của mình trên đảo. Khi hoang dã Pokémon xuất hiện, Pokémon của bạn sẽ chiến đấu dữ dội và gõ chúng ra cái khác!

• làm bạn với Pokémon để làm cho đội bóng độc đáo của riêng bạn!
Bạn có thể sử dụng các mục mà bạn nhận được từ cuộc thám hiểm của bạn để làm bạn với nhiều Pokémon hoặc làm cho Pokémon của bạn khỏe mạnh hơn. Thực hiện nhiều bạn bè để tạo ra một đội ngũ đó là tất cả của riêng bạn, và đi ra trên nhiều cuộc thám hiểm!

• Spruce lên trại căn cứ của bạn với đồ trang trí dễ thương!
trại căn cứ của bạn là quê hương để đi mạo hiểm này, và bạn có thể làm đẹp nó lên tuy nhiên bạn thích với đồ trang trí dễ thương và thú vị! Những đồ trang trí cũng có thể làm cho cuộc thám hiểm của bạn trên đảo có lợi hơn.

■ Ghi chú
  · Quy định sử dụng
  Xin vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng trước khi sử dụng ứng dụng này.
  
  · Dữ liệu đã lưu
 dữ liệu của bạn chơi cho trò chơi này sẽ chỉ được lưu trên thiết bị cục bộ của bạn. Bạn chỉ có thể lưu trữ lưu dữ liệu trên máy chủ bằng cách sử dụng chức năng sao lưu trong ứng dụng. Chúng tôi khuyên người chơi sao lưu dữ liệu của họ thường xuyên.
  
  · Hệ điều hành tương thích
Android: hệ điều hành Android 4.4 trở lên, 2 GB RAM hoặc hơn
Lưu ý: Ứng dụng này có thể không tương thích với một số thiết bị ngay cả khi họ có một hệ điều hành tương thích.
Lưu ý: Ứng dụng này có thể không hoạt động đúng trên một số thiết bị do sự khác biệt cá nhân trong hệ điều hành hoặc các phương pháp sử dụng của khách hàng.

  · Môi trường kết nối
 Một kết nối internet kém khi giao tiếp với máy chủ từ bên trong các trò chơi, chẳng hạn như khi bạn đang mua hàng từ các cửa hàng, có thể dẫn đến dữ liệu của bạn trở nên bị hỏng hoặc bị mất. Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trong một vị trí với nhận tốt khi sử dụng các tính năng dựa trên một kết nối internet.

 Nếu thông tin liên lạc bị mất trong giây lát, bạn có thể tiếp tục chơi trong một số trường hợp bằng cách cố gắng một lần nữa trong một thời gian ngắn sau đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể giúp bạn nếu bạn gặp sự cố do lỗi truyền thông.

  · Trước khi thực hiện mua hàng
 Hãy chắc chắn rằng bạn có thể sử dụng các tính năng miễn phí của sản phẩm này không có vấn đề trên thiết bị của bạn trước khi bạn thực hiện mua hàng. Một số thiết bị và / hoặc cấu hình cũng có thể gây ra các ứng dụng để không làm việc.

  · Đối với yêu cầu
 Vui lòng truy cập support.pokemon.com để báo cáo các vấn đề về Pokémon Quest.


Tìm kiếm: Tải Pokémon Quest, tải game Pokémon Quest miễn phí , tải Pokémon Quest cho điện thoại, tải Pokémon Quest bản mới nhất, Tải Pokémon Quest về máy, tải game Pokémon Quest miễn phí

Xem thêm
Download

Khách hàng đánh giá cho Pokémon Quest

0
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.

DMCA.com Protection Status